Rules of Organization

(In English below)

SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nordic Editors and Translators (NEaT) ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kielentarkistajien, kääntäjien ja muiden kieliammattilaisten ammattilaisverkosto koulutusta ja työssä kehittymistä sekä ammatillisten standardien vakiinnuttamista varten.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa verkostoitumista, jatkokoulutusta ja ammatillisten standardien kehittämistä kieliammattilaisten työmarkkina-aseman edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia rahoitusta seuraavilla tavoilla:

 • keräämällä jäsenmaksuja
 • järjestämällä konferensseja, seminaareja, koulutusta, todistuksia/sertifiointeja ynnä muuta
 • vastaanottamalla lahjoituksia, legaatteja, apurahoja, avustuksia sekä julkista rahoitusta
 • toimeenpanemalla arvontoja, arpajaisia, myyjäisiä sekä muita varainkeruutapahtumia hankittuaan asianmukaiset luvat
 • keräämällä pääsymaksuja
 • veloittamalla sertifioinneista/todistuksista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa seuraavanlaista toimintaa:

 • ylläpitää verkkosivustoa
 • järjestää työpajoja, konferensseja, seminaareja, kokouksia ja asiantuntijatilaisuuksia
 • järjestää koulutusta, kursseja ja muuta ammattimaista toimintaa
 • edistää ammattialaa verkostoitumisen ja yhteistyön avulla
 • toimia yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan toinen ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus vahvistaa omat järjestyssäännöt, jotka julkaistaan yhdistyksen verkkosivustolla ja esitetään yhdistyksen kokouksissa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen kokoukset ja tilaisuudet pidetään pääsääntöisesti suomen tai englannin kielellä, ja toiminnassa saa käyttää muita kieliä tarpeen vaatiessa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen verkkosivustolla ilmestyvällä tai jäsenille sähköpostitse lähetetyllä kutsulla.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaa ei valita, jos tilintarkastajana toimii tilitoimisto tai muu tilintarkastajayhteisö
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.


 1. Name and domicile of the Association

The name of the Association shall be Nordic Editors and Translators  (NEaT) ry and its domicile shall be Helsinki.

 1. Purpose, and nature of operations

The purpose of the Association shall be to promote and advance the  collaboration, training and professional development of editors, translators  and other language professionals, to enhance the prestige of language  professionals in the labour market, and to establish professional standards.

The Association may engage in the following activities to realise its  purpose:

maintaining a website

arranging workshops, conferences, seminars, meetings and specialist  events

arranging training, courses and other similar activities

promoting the profession through networking and collaboration developing professional standards

collaborating with other organisations.

The Association may raise funds in the following ways to support its  operations:

collecting membership subscriptions

arranging conferences, seminars and training,

accepting donations, legacies, grants, subsidies and public finance charging for certification

organising raffles, lotteries, sales, and other fund raising events after  procuring the appropriate licences to do so

collecting admission fees

 1. Members

Anyone who approves the purpose and Constitution of the Association  may join the Association. The Board of the Association shall approve members on application.

 1. Resignation and expulsion of members

A member shall be entitled to resign from the Association by notifying the  Board or its Chairperson thereof in writing, or by announcing the said  resignation at a General Meeting of the Association for inclusion in the

minutes. The Board may expel from the Association any member who has  failed to pay an overdue membership subscription or otherwise failed to  discharge the obligations assumed by the member on joining the  Association, or who has substantially damaged the Association by conduct  within or outside the Association, or who no longer satisfies the conditions  of membership prescribed by law or by the Constitution of the  Association.

 1. Joining fee and membership subscription

The joining fee and the annual subscription payable by members shall be  determined by the Annual General Meeting of the Association.

 1. The Board

The affairs of the Association shall be administered by a Board comprising  the Chairperson, 3 ordinary members and 4 deputy members elected at the  General Meeting. The term of office of the Board shall be the period  between Annual General Meetings. The Board shall elect one of its  members to serve as Vice-Chairman, and shall appoint members of the  Board or others to serve as Secretary, Treasurer, and in other required  official capacities. Meetings of the Board shall be convened by the  Chairman, or by the Vice-Chairman if the Chairman is prevented from  doing so, when they consider that there is cause for such a meeting, or  whenever no fewer than half of the members of the Board so require. The  Board shall form a quorum when the meeting is attended by no fewer than  half of its members, including the Chairman or the Vice-Chairman. Voting  shall be decided by an absolute majority. The vote of the Chairman shall  settle the matter if the votes are divided equally, except in the case of  elections, when lots shall be drawn. The Board shall adopt its own  standing orders, which shall be published on the website of the Association  and presented at its meetings.

 1. Right to sign on behalf of the Association

The Chairman and Vice-Chairman of the Board, the Secretary and the  Treasurer shall be entitled to sign on behalf of the Association when any  two of these individuals sign jointly.

 1. Accounting period and auditing

The accounting period of the Association shall be the calendar year. The  financial statements together with associated documents and the annual

report of the Board shall be submitted to the auditor no later than one  month before the Annual General Meeting. The auditor shall submit a  written opinion to the Board no later than two weeks before the Annual  General Meeting.

 1. General Meetings of the Association

By decision of the Board or of a General Meeting of the Association,  participation in a General Meeting of the Association shall also be  permitted by post or using a data communications link or other technical  instrument, either during or before the General Meeting. The Annual  General Meeting of the Association shall be held annually in April-May on  a date determined by the Board. An Extraordinary General Meeting shall  be held whenever a General Meeting so decides, or when the Board  considers that there is cause for such a meeting, or whenever no fewer than  one-tenth (1/10) of the members of the Association who are eligible to  vote submit a written request to the Board to convene such a meeting for  the purpose of transacting a specially notified item of business. The  General Meeting shall take place within thirty days of submitting a request  to hold the meeting to the Board. Each member shall have one vote at  General Meetings of the Association. Unless otherwise stipulated in this  Constitution, a decision of a General Meeting of the Association shall be  the view supported by more than half of the votes cast. The vote of the  Chairman of the General Meeting shall settle the matter if the votes are divided equally, except in the case of elections, when lots shall be drawn.

 1. Language of the Association

The language of the Association shall be Finnish. Meetings and events of  the Association shall generally be held in Finnish or in English, and other  languages may be used in operations as required.

 1. Convening of General Meetings of the Association

The Board shall convene General Meetings of the Association by means of  an invitation published on the Association’s website or e-mailed to the  members no later than seven days before the General Meeting.

 1. The Annual General Meeting

The Annual General Meeting of the Association shall consider the  following business:

 1. opening of the meeting
 2. election of a chairman, a secretary, two individuals to scrutinise the  minutes and two individuals to count the votes at the meeting where  necessary
 3. verification that the meeting is lawful and that those present form a  quorum
 4. approval of the agenda for the meeting
 5. presentation of the financial statements, the annual report and the  auditor’s opinion
 6. decision to confirm the financial statements and discharge the Board  and other accountable persons from liability
 7. confirmation of the operating plan, the budget and the affiliation and  membership subscription
 8. election of the Chairman and other members and deputy members of  the Board for the following year
 9. election of one auditor and one deputy auditor. No deputy auditor shall  be elected if an accounting firm or other auditing corporation serves as  auditor
 10. consideration of any other business specified in the invitation to the  meeting.

Any member of the Association seeking to submit an item of business for  consideration at an Annual General Meeting of the Association must notify  the Board thereof in writing in sufficiently good time for the item to be  included in the invitation to the meeting.

 1. Amendment of the Constitution and dissolution of the Association Any decision to amend this Constitution or to dissolve the Association  shall be made by a majority of no fewer than three-quarters (3/4) of the  votes cast at a General Meeting of the Association. Any proposal to amend  this Constitution or to dissolve the Association must be specified in the  invitation to the General Meeting. On dissolution of the Association the  assets thereof shall be used for promoting the purpose of the Association in  the manner stipulated by the General Meeting that decides on the  dissolution. The assets shall also be used for the said purpose when the  Association is closed down.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *